Objednávky vytvořené do 05.04.2024 do 9 hodin budou expedovány 10.04.2024.

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) jsou vydány ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a jejich účelem je stanovit některé náležitosti kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím společností BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., se sídlem Modřice, Mayerova 784, PSČ 664 42, IČ: 440 16 271 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3844 (dále jen „prodávající“) a kupujícím při prodeji prostředků ochrany rostlin a dalších produktů.

Kupujícím je vždy podnikatel, který kupuje zboží za účelem jeho přímého použití. V případě dalšího prodeje zboží je toto možné prodávat pouze v původním originálním obalu výrobce a pouze na území České republiky.

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které jsou prezentovány v tomto katalogu.

Tyto podmínky se nevztahují na prodej zboží realizovaný prodávajícím přímo konečným spotřebitelům v maloobchodním prodeji nebo při prodeji realizovaném prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jakákoliv prezentace zboží prodávajícím je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávajícímu. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím může probíhat také elektronicky. Objednávka může být kupujícím učiněna také prostřednictvím webového formuláře vyvěšeného na webových stránkách prodávajícího.

Objednávka musí obsahovat vždy obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH, telefon, emailové či faxové spojení, označení zboží, množství, požadovaný termín dodání a dále podpis oprávněné osoby, která objednávku zasílá.

Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávajícího po jejich písemném schválení prodávajícím.

Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávajícímu, není prodávající povinen dodat objednané zboží, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávajícímu je prodávající povinen oznámit kupujícímu.

Zboží, které bude prodáno a dodáno na základě uzavřené smlouvy není možné vrátit.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena uvedená v ceníku prodávajícího je bez daně z přidané hodnoty. Prodávající je oprávněn k uvedené ceně účtovat daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží oproti ceníku.

Na tuto změnu je prodávající povinen upozornit kupujícího v případě, že kupující zašle objednávku po změně ceny zboží. Zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávněni stanovit cenu zboží nebo změnit cenu zboží, pokud k tomu nejsou zmocněni písemnou plnou mocí.

Kupní cena je splatná do 14-ti dnů od dodání zboží. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním na účet prodávajícího.

Při objednávce v hodnotě nad 10.000,- Kč poskytne prodávající kupujícímu slevu 3% z ceny zboží v případě, že kupující uhradí 100% kupní ceny do 14-ti dnů od dodání zboží. Nárok na tuto slevu má kupující jen v případě, že nebude v okamžiku objednávky dlužit prodávajícímu za dříve odebrané zboží.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém skladu na adrese Modřice, Mayerova 784 nebo ve skladu na adrese Hustopeče, Javorová 788/1A v areálu společnosti Zemos a.s., (bývalý ZVOS Hustopeče). Zboží je dodáno v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu oznámí, že zboží je připraveno k odběru. V tomto okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Pokud se smluvní strany dohodnou, že prodávající je povinen zboží odeslat kupujícímu, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání dopravci. Pokud není dohodnuto jinak, náklady na dopravu zboží hradí kupující.

Pokud se smluvní strany dohodnou, že prodávající dodá zboží v určitém místě, zajistí prodávající pro kupujícího na náklady kupujícího dopravu zboží a dodání zboží se uskuteční předáním kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží nese do okamžiku předání zboží prodávající, na kupujícího přejde v okamžik převzetí zboží.

Zboží v průběhu dopravy může být pojištěno na náklady kupujícího v případě, že pojištění bude kupující výslovně požadovat.

Vlastnické právo k dodanému zboží dle dílčí kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny včetně eventuálních úroků z prodlení. Kupující není oprávněn zboží prodat nebo zatížit zástavním právem před úplným zaplacením kupní ceny.

V. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen provést při převzetí zboží kvantitativní a kvalitativní přejímku zboží a potvrdit řádné dodání zboží svým podpisem nebo podpisem osoby k tomu oprávněné. Případné nedostatky zboží, ať už množstevního či kvalitativního charakteru je třeba oznámit písemně a uplatnit u prodávajícího při přejímce zboží, nejpozději však v den převzetí zboží.

Spolu s oznámením je třeba doložit kopii dokumentů vážících se ke zboží, zejména přepravního, nákladního a dodacího listu a kopii faktury. Na později uplatněné vady shora uvedeného charakteru nebude brán zřetel. Neuplatní-li kupující žádné námitky ohledně druhu a množství dodaného zboží v den převzetí, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zboží zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, zejména vyšší mocí, neodborným skladováním či zacházením ze strany kupujícího, případně zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna se zbožím manipulovat, a kupující takové manipulaci nezabránil, ačkoli k tomu byl povinen.

Vady zboží zjevně vzniklé při dopravě je kupující povinen uplatnit u dopravce. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Pokud se vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí, projeví až později, má kupující nárok z vady zboží. Volba nároku z vady přísluší prodávajícímu.

VI. KVALITA ZBOŽÍ

Prodávající kupujícímu garantuje, že jím dodávané prostředky ochrany rostlin byly řádně zaregistrovány či zapsány do úředního registru dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů a mají atesty prokazující jejich účinnost a kvalitu uvedenou v propagačních materiálech prodávajícího, a že tyto vlastnosti mají v okamžiku dodání zboží kupujícímu.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za výsledek aplikace prostředků ochrany rostlin, jelikož tento je závislý na dalších faktorech, zejména na způsobu skladování zboží a na způsobu a provedení aplikace, přičemž nesprávný způsob skladování či provedení aplikace může mít negativní vliv na účinnost prostředku ochrany.

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vyplněním Vašich osobních údajů se Biocont Laboratory, spol. s r.o., se sídlem Mayerova 784, 66442 Modřice, IČ 44016271, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 10 let (Zákon o DPH). Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky a vydání zboží. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o..

VIII. VAŠE PRÁVA

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email sehonova@biocont.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Mayerova 784, 66442 Modřice.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výše stanoveno jinak, se řídí ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku.

Písemná forma je zachována i v případě jednání prostřednictvím elektornicky nebo jinými technickými prostředkyumožňující zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2015.

Zpět do obchodu